Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Praca

Główny Specjalista ds. reintegracji w projekcie „Lepsze jutro II”

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór
na stanowisko Głównego specjalisty ds. reintegracji w projekcie „Lepsze jutro II”
 
Projekt „Lepsze jutro II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
 
Wymagania niezbędne
 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera, m.in. system operacyjny MS Windows, Internet, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point).
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
 6. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 
Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem socjalnym i funkcjonowaniem Centrów Integracji Społecznej. 
 2. Doświadczenie w pracy z  osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 3. Znajomość zielonogórskiego rynku usług społecznych oraz sieci pomocy osobom w kryzysie.
 4. Znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
  • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Ustawy z dnia 11.09.2019 r. -  Prawo Zamówień Publicznych 
  • Wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
 5. Otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, nastawienie na drugą osobę i rozwiązywanie jej problemów. 
 6. Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres.
 
Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku
 1. Praca w wymiarze 1 etatu.
 2. 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4.
 4. Umowa o pracę na czas realizacji projektu tj. od 01 lipca 2021 r. do 30 września 2022 r. 
 5. Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Zakres wykonywanych prac na stanowisku
 1. Planowanie, nadzór i odpowiedzialność  za realizację procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 2. Opracowywanie programu szkolenia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Sporządzanie umów związanych z procesem reintegracji.
 4. Planowanie oraz organizacja szkoleń z zakresu reintegracji.
 5. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć reintegracyjnych.
 6. Monitorowanie postępu uczestników w zakresie reintegracji.
 7. Sprawowanie nadzoru oraz opieki nad uczestnikami.
 8. Odpowiedzialność za dokumentację związaną z uczestnictwem w projekcie.
 9. Utrzymywanie bieżących kontaktów z prowadzącymi zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.
 10. Nadzorowanie pracy instruktorów zawodu i personelu prowadzącego zajęcia społeczne (doradca zawodowy, pracownik socjalny, informatyk, terapeuta uzależnień, psycholog, coach).
 11. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie na terenie Zielonej Góry i  gmin: Sulechów, Czerwieńsk, Zabór, Świdnica.
 
Wymagane dokumenty
 1. Curriculum Vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ww. ogłoszenia).
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Termin: do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Główny Specjalista ds. reintegracji w projekcie Lepsze jutro II”, osobiście lub listem poleconym.
Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat.
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.
 
Dodatkowe informacje
 1. Telefon kontaktowy: 68 470 33 03 lub 68 455 36 72.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CIS (www.cis.bipzielonagora.pl) oraz tablicy informacyjnej CIS.
 5. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Załączniki

Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL