O projekcie

O projekcie

  • 16-11-2018
Informacja o projekcie „Lepsze jutro II”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 01 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Wartość projektu: 16.488.148,60 PLN.
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerami Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze oraz gminy Sulechów, Czerwieńsk i Zabór.
Głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 327 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie, a także zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym tych osób i 880 osób z ich otoczenia (w tym 157 osób z niepełnosprawnościami). Łączna liczba uczestników projektu to 1207 osób.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3) oraz ich otoczenie – 
z wyłączeniem osób objętych kontraktem socjalnym lub integracją społeczno-zawodową w ramach działań 7.1 i 7.2.
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 300 osób (w tym min. 30 osób z niepełnosprawnościami) w grupie usługowej (pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy) oraz fizycznej (robotnik gospodarczy, pracownik budowlany). Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział
w zajęciach społecznych i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 27 osób niepełnosprawnych w obszarze obsługa stajenna, obsługa hotelowa i zagospodarowanie terenów zieleni. Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 17 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
Zadanie 3 – aktywizacja społeczna uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia realizowana w 22 Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PASZ) utworzonych w ramach Klubu Integracji Społecznej (20 punktów w świetlicach sołeckich + 2 punkty w starym mieście Zielona Góra). Działalność PASZ przewiduje m.in. zajęcia integracyjne dla uczestników projektu połączone z realizacją warsztatów szkoleniowych oraz doradztwo personalne.
 
Czas realizacji szkoleń: od 10.2018 r. do 09.2022 r.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją