Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

 
Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
 
Porady są udzielane osobiście w godz. 7.30-18.30 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty 
w punktach w budynku przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze.

W związku z nakazami i ograniczeniami w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-Cov-2:
 1. osobista, bezpośrednia porada:
  • na osobistą, bezpośrednią poradę może zapisać się OSOBA ZDROWA, bez objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie i niemieszkająca z osobą przebywającą na kwarantannie;
  • w czasie porady w punkcie może przebywać TYLKO 1 OSOBA* (umówiona na poradę);
  • w czasie porady oraz na terenie budynku urzędu obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa;
  • przed wejściem do punktów są dostępne dozowniki z płynem dezynfekcyjnym;
  • w punktach są zamontowane przesłony ochronne;
 2. porada telefoniczna:
w związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie - należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.
 
ZAPISY:
 
1) telefonicznie pod nr 68 456 48 34 (dni robocze w godz. 7.30-15.00) lub
2) emailowo przez adres pomocprawna@um.zielona-gora.pl ;
w treści emaila należy podać proponowaną datę i godzinę spotkania.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
*Ograniczenie 1 osoby uprawnionej w punkcie nie ma zastosowania do:
 • dziecka do ukończenia 13 roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
  
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji przez uprawnionego mediatora;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc i poradnictwo przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).
 
Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają one dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708).
 
Na umówione spotkanie można zabrać ze sobą dokumenty, które dotyczą sprawy. Umożliwia to dokładniejszą i pełniejszą poradę.
 
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny mogą zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także w innych budynkach Urzędu Miasta albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
W związku z epidemią udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się również telefonicznie - należy zgłosić wówczas chęć skorzystania z takiej formy udzielenia porady oraz podać nr telefonu kontaktowego.
W czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane składanie oświadczeń.
 
 
Karta pomocy
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (karcie pomocy) przez podanie:
 • informacji dotyczącej zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie,
 • ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy.
Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.
 
Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 
Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.
 
Informacje o jednostkach bezpłatnego poradnictwa są dostępne w załączniku pod tym komunikatem oraz w punktach.
 
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w klauzuli informacyjnej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL